Social Ecology within Artistic Action

Currently showing a group documentary exhibition Meeting out in the Open – Social Ecology in Artistic Actions to do with collaborative artistic practices, tactics of survival, critical practical economics, displacement, social hierarchies… The exhibition opened on Monday 10th November 2014 at Likovni salon, Celje, Slovenia. More at the exhibition web page: Sestanki na prostem. The exhibition opening was accompanied by the Intellectual Whores performance.

[participating artists] Jana Putrle Srdić, Zoran Srdić Janežič, Petja Grafenauer, Slađana Mitrović, Lenka Đorojević, Neža Jurman, Matej Stupica, Nika Autor, Miha Cigler, Tina Valentan, Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Saška Rakef, Jasmina Založnik, Andreja Džakušič, Simon Macuh, Iva Tratnik (SIVA)

[curator] Ida Hiršenfelder
[duration] 10th November to 7th December 2014
[vanue] Likovni salon Celje, Slovenia
[producer] Maja Hodošček
[produced by] CELEIA – Center for Contemporary Arts, Likovni salon
[co-produced by] Center for Contemporary Arts, SCCA-Ljubljana
[supported by] Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Municipality of Celje

A meeting is a gathering of a usually bigger prescribed group of people at which a certain matter is discussed, agreed upon or concluded. The term free on the other hand is open and multifaceted as far as the context of the exhibition is concerned. It can mean very contradictory notions such as an open public space and exterior, or working outside the closed gallery context. It may denote the free labour market, the free market economy, which is the driving force of precarious and flexible employment and uncertain job vacancies. Free can also be understood in terms of the various production methods that promote interaction, joint authorship, free software or open licensing.

A selection of documents from public actions, performances and performative lectures of the younger generation of artists and artist groups, represents the artistic collaborations and open collective processes that seek freedom within predetermined social positions. Their artivism does not deal with the big stories, but rather with the direct existential experience. In contrast, the witty actions form an autonomous environment for creating and producing the conditions for constantly changing aesthetic decisions within the dynamics of interpersonal relations. One of the aims of the exhibition is to examine the diversity of the approaches to collective authorship, which may either be theoretical and filled with intelligent humour and parody, or may encourage the active participation of the gallery audience or address the bypassing audience within the public space, or may even appear in the public space as an unintelligible disconcerting element.

The recent gatherings of artists into groups with regard to the history of artistic collaboration again express the desire for solidarity, the complementarity of skills, and the burgeoning of power and mobilization of activities that walk on the edge between independent culture and convention, and take a critical stance towards the social system. The exhibition has a documentary character since it is founded on time-based art, which can only exist live or through documentation. The aim of the exhibition is to record the actions with all available modes of documentation (video, photography, text) in order to evidence the position and the significance held by time-based actions in the understanding of contemporary working conditions and relations. All artist groups will be present at the opening of the exhibition.

Exhibited works:

– Jana Putrle Srdić and Zoran Srdić Janežič: Intellectual Whores, action in the public space, 2012; Participating intellectuals Petja Grafenauer and Slađana Mitrović; Photo documentation: Andrej Cvetnič; Video documentation: Urban Zorko and Marko Murč

– Lenka Đorojević, Neža Jurman and Matej Stupica: Boxing Match, participatory action, 2012; Photo documentation: Jasna Jernejšek; Video: Kaja Brezočnik

– Nika Autor, Miha Cigler and Tina Valentan: Fictive Situations, intermedia audio-video-dance performance, 2009

– Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Saška Rakef and Jasmina Založnik: Choreographing Calculations, performative lecture, 2012; Photo documentation: Saša Huzjak, Sunčan Stone

– Andreja Džakušič, Simon Macuh, Iva Tratnik (SIVA): clothes … man, video performance in the public space, 2010

More about the exhibition can be accessed at Sestanki na prostem (Slovenian only).

Ob razstavi bo potekal performans Intelektualne kurbe v vlogi Petje Grafenauer in Slađane Mitrović ter intervencija avtoric performativnega predavanja Koreografiranje izračunov.

Sestanek je srečanje določene skupine ljudi, navadno večje, na katerem se o čem razpravlja, dogovarja, sklepa. Termin prosto pa je v kontekstu razstave odprt in večpomenski. Lahko pomeni zelo nasprotujoče si pojme, kot je na primer odprti javni prostor oziroma zunanjščina ali delovanje izven zaprtih galerijskih kontekstov. Lahko označuje prosti trg dela, svobodno tržno gospodarstvo, ki je gonilni stroj za prekarno in fleksibilno delo ter negotova delovna razmerja. Prosto lahko razumemo tudi v kontekstu produkcijskih metod, ki spodbuja medsebojno sodelovanje, deljenje skupnega avtorstva, prosto programje ali odprto licenciranje.

Izbor dokumentov iz javnih akcij, performansov in performativnih predavanj mlajše generacije avtoric, avtorjev in avtorskih skupin predstavlja umetniška sodelovanja in odprte kolektivne procese, ki iščejo polje svobode znotraj vnaprej določenih družbenih pozicij. Njihov artivizem se ne ukvarja z velikimi zgodbami, temveč z neposredno bivanjsko izkušnjo. Iskrive akcije pa tvorijo okolje za avtonomno ustvarjanje in proizvajanje pogojev za neprestano spreminjanje estetskih odločitev v dinamiki medsebojnih odnosov. Eden od namenov razstave je preveriti raznolikost skupinskih avtorskih pristopov, ki so bodisi teoretski ter napolnjeni z inteligentnim humorjem in parodijo, bodisi spodbujajo aktivno participacijo galerijske publike, nagovarjajo mimoidočo publiko v javnem prostoru ali pa se v javnosti pojavljajo kot nerazumljiv moteči element.

Nedavna druženja umetnic in umetnikov v skupine z ozirom na zgodovino umetniških sodelovanj ponovno izražajo željo po solidarnosti, dopolnjevanju znanj, množenju moči in mobilizaciji delovanja, ki hodi po robu med neodvisno kulturo in konvencijami ter se kritično formira proti družbenemu sistemu. Razstava je dokumentacijskega značaja, kajti temelji na časovno vezani umetnosti, ki lahko obstaja samo v živo ali preko dokumentacije. Namen razstave je zabeležiti akcije z vsemi razpoložljivimi dokumenti (video, fotografija, besedilje), da bi zabeležili mesto in pomen, ki so ga imele časovno vezane akcije za razumevanje sodobnih delovnih pogojev in razmerij. Na odprtju razstave bodo prisotne vse avtorske skupine.

[intelektualne kurbe] 2012
Skupinski projekt v javnem prostoru je bil prvič uprizorjen v predelanih pohorskih gondolah, kjer so delovale “intelektualne kurbe” različnih profesionalnih profilov — mlade intelektualke, ki so strankam nudile svoje znanje v obliki pogovora, nasveta, debate denimo o literaturi, umetnosti, antropologiji, filozofiji, življenju; za ustrezno plačilo. Eden od prvotnih namenov ulične akcije je bil opozoriti na podcenjeno in vse pogosteje negativno vrednoteno intelektualno delo.

Avtorja akcije v javnem prostoru: Jana Putrle Srdić in Zoran Srdić Janežič, 2012

Sodelujoči intelektualki na razstavi Sestanki na prostem: Petja Grafenauer in Slađana Mitrović

Sodelujoče intelektualke v Mariboru, 2012: Jana Putrle Srdić, Aleksandra Saška Gruden, Tanja Petrič, Gregor Lozar, Urška P. Černe, Petra Kolmančič, Miša Gams

Foto dokumentacija: Andrej Cvetnič (z dovoljenjem MKC Maribor)

Video dokumentacija: Urban Zorko in Marko Murč (13:52 min)

Publikacija: Petra Kolmančič, Jana Putrle Srdić in Zoran Srdić Janežič: Intelektualne kurbe, Zavod Gulag, 2013

[boxing match] 2012
Umetniška skupina je povsem predrugačila prostor Galerije Kresija, da vzpostavila perspektivični prostor. Vanj so vmestili številne citate, ki so jih izbrali iz več kot sto manifestov različnih umetniških skupin, posameznikov in posameznic, kakor tudi članov in članic različnih avantgardnih gibanj v preteklem stoletju. Na manifestativen način so se z instalacijo spraševali o vlogi umetniške produkcije v kulturi, ki po eni strani iz umetnic in umetnikov naredi kultne genije, po drugi strani pa jih naredi za izvrševalce javnih pričakovanj. Avtorska skupina je publiko izzvala, da zastopi v ambivalentni odnos do umetnikov, ki sebe postavijo v prostor kot kentavre ali mitoloških bitij, hkrati pa so kot boksarska vreča izpostavljeni javnim udarcem ali pričakovanjem. Boxing Match prikazuje konfliktno situacijo v odnosu med umetnicami in umetniki, publiko in galerijskim sistemom, ki jih pospravi v belo galerijsko kocko. Poleg fotografske in video dokumentacije iz participatorne akcije in instalacije je na ogled tudi posnetek z nadzorno kamero.

Avtorji participatorne akcije in instalacije: Lenka Đorojević, Neža Jurman in Matej Stupica Foto dokumentacija: Jasna Jernejšek

Video: Kaja Brezočnik (7:04 min)

[fiktivne situacije] 2009

“Fiktivne situacije” je performativno delo za tri akterje, pri katerem sami hkrati konstituirajo instrument na katerega igrajo. Konstelacija njihovih teles na odru definira stanje tega inštrumenta oziroma njegov zvočni in vizualni output. Fiktivne situacije so predvsem prostor ekperimenta, ki se je napajalo, vzpostavljalo in definiralo skozi vprašanja povezana s financiranjem umetnosti, odnosm umetnosti in kulturnih institucij in odnosom umetnika do slednjega. Performans raziskuje financiranje kulture in umetnosti s strani različnih evropskih fundacij in organizacij, usmerjeno v podpiranje projektov, ki se umeščajo v idelogijo in tendence politike Evropske unije. Tako umetniki in kulturni izvajalci, spreminjajo svoje ideje in nazore v tiste, ki so v skladu z razpisi kulturne politike Evropske unije, zato da kot umetniki / avtorji sploh lahko delujejo.

Nika Autor, Miha Ciglar in Tina Valentan: Fiktivne situalcije, intermedijski avdio-video-plesni performans, 2009, video dokumentacija Kiberpipa, 2:00 min, 2010 in video dokumentacija 14. Bienale mladih umetnikov Evrope in Sredozemlja, Skopje, (13:12 min) 2009, foto dokumentacija Kiberpipa, 22. marec 2010

[koreografiranje izračunov] 2012

Ko prekerizacija posrka še zadnjo kapljo veselja do dela, se entuziastične kritičarke in gledališke ustvarjalke prelevijo v delavke. Razpravljajo o predstavah, sestankovanju z uredniki, delajo doma, ob pisanju tekstov jejo, seštevajo budgete celo kadar spijo.” Predavateljski performans je nasičen s teoretskimi teksti o produkcijskih pogojih in vlogi dela v družbi ter stanju posameznice, ki jo ta družba izčrpuje. Umetnice se z dobro mero humorja in absurda podajo v polje raziskovanje lastnih pogojev dela in s tem razprejo širši problem prekarnega in intelektualnega dela, pri katerem ni jasno določenega vrednotenja opravljenega dela. Na razstavi so na ogled naslednji fragmenti iz predstave:

  • Zvočni posnetek, v katerem avtorice nanizajo svoje obveznosti, ki postanejo izraz živčne prezasičenosti z delom, informacijami in “multi-taskanjem” nenazadje zasebnim življenjem ali higieno
  • 13 črnobelih fotografij avtorja Saša Huzjaka in dve fotografiji Sučana Stona
  • Video napoved z opisom delavnega postopka
  • Na steni odlomek iz kritik o predstavi, ki so si jih avtorice kot profesionalne recenzentke napisale same.
  • Anketa o tem kdo je umetnik ali umetnica, kdaj vstaja, koliko spije… ()
  • Dva video izseka iz delovnega procesa ob koreografiranju Koreografiranja izračunov
  • Priročnik: Kako postati kulturni delavec ali delavka v 86 korakih

Avtorice predavataljskega performansa Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Saška Rakef in Jasmina Založnik

Foto dokumentacija: Saša Huzjak, Sunčan Stone

Video montaža: Dunja Danial

[obleka … človeka] 2010

S samostojnim razstavnim projektom obleka … človeka, ki je bil leta 2010 razstavljen v Likovnem salonu Celje, na isti lokaciji kot tudi tokrat, je skupina dveh umetnic in umetnika raziskovala, v kolikšni meri obleka določa človekovo vlogo v družbi ali koliko se s spremembo zunanje podobe spremeni odnos drugih. Na razstavi so predstavljena tri video dela, ki prikazujejo javne akcije v urbanih ne-prostorih, ki so najbolj nasičeni s potrošniško mentaliteto, kot je na primer nakupovalno središče ali restavracija s hitro in nekvalitetno prehrano. Hkrati preverjajo tudi do kolikšne mere se človek kot kulturno bitje lahko razbremeni v naprej določenih funkcij in vlog. Na svoji koži preizkusijo goloto in odevanje v živalske kože. Poleg predstavljenih del, je ob projektu nastala tudi obsežna dokumentacija številnih javnih intervencij, ki jih je skupina izvedla v Celju med pripravami na njihovo samostojno razstavo.

Avtorji projekta Andreja Džakušič, Simon Macuh, Iva Tratnik (SIVA)

Dela na razstavi: McButo (30:39); motnja oblačenja: krzno (3:??); brez obleke (3:44), trije video performansi v javnem prostoru, 2010 in foto dokumentacija

Več o razstavi na strani http://sestankinaprostem.wordpress.com.

Produkcija: CELEIA – Center sodobnih umetnosti, Likovni salon

Koprodukcija: Zavod za sodobno umetnost, SCCA-Ljubljana

Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Celje

Odpiralni čas: tor – pet  11.00 – 18.00, sob 10.00 – 12.00, ned 14.00 – 18.00, ponedeljek zaprto

Kontakt: Maja Hodošček, maja.hodoscek@celje.si, 03 / 42 65 162

CELEIA – Center sodobnih umetnosti, Likovni salon, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE, Tel.: 03 / 42 65 162, Center.sodobnihumetnosti@celje.si