ambisonična in valovnosintetična kompozicija

Če je tvoje zavedanje zvokov preozko, boste verjetno odtrgani od svojega okolja […] Sočutje (duhovni razvoj) in razumevanje izhajata iz nepristranskega poslušanja celotnega prostorsko-časovnega kontinuuma zvokov, ne le tistega, kar vas trenutno zanima.

— Pauline Oliveros, Deep Listening (2005, XXV)

Atmosfera ni praznina med stvarmi ali odsotnost stvari, temveč potencialnost, ki obdaja vsoto odnosov med stvarmi. Razlikuje se od linearne izmenjave projekcij in reprezentacij ter vpliva zunanjosti na notranjost. Ozračje je prepustna membrana med stvarmi, ki omogoča, da jih absorbira tok. Če zvočno krajino razumemo kot vsoto vseh zvokov v okolju, potem je akustično vzdušje razpoloženje, ki ga ustvarja zvočna krajina.

Etimologija besede atmosfera izhaja iz grških besed atmos ‘para’ in sphaira ‘krogla ali globus’, kar pomeni koktajl plinov, ki obdaja planet in ga drži na mestu zaradi gravitacije. Nižja kot je temperatura atmosfere, tesneje jo gravitacija privija k telesu planeta. Različna nebesna telesa imajo različne atmosfere. Naš ozon med drugim ščiti naše mehkobne genome pred ultravijoličnim sevanjem. Tako je atmosfera v čisto astrofizikalnem smislu zaščitna blazina, ki nam omogoča dihanje in preprečuje, da bi nas naše drago Sonce žive zažgalo.

The atmosphere facilitates living and non-living processes unique to this “solar driftwood floating in the outer space”. Our atmosphere is inseparably entangled with the biosphere/ecosphere, which includes all living beings in an ecosystem, infusing the lithosphere just like breathing infects us with the atmosphere. All these spheres are ​​porous relative to the density and motion of the material that they are made of. Then the noosphere, the sphere of the mind that was initially attributed to (not without irony) the outstanding achievements of human civilisation in the 20th century, also becomes one of these inseparable permeable layers infused by the atmos-, bio-, eco-, and litho-. Francisco López points out that the noosphere constitutes the audiosphere when he discusses composition as an act of recombination instead of creating fixed pieces, “thorough reconfiguration of the sonic substance, as well as an intrinsic dynamic of constant creative evolution”. In the microcosmos of relations, the atmosphere is not just a phenomenon but an active substance that creates the mood of a place, sometimes called the ambience. Sometimes in the noosphere, the atmosphere transforms from the air we breathe into the air we feel emotionally. I’m sensing that Empathic Atmosphere is revealing itself to be almost tautological, like I would say: “the feeling of the mood”.

Atmosfera pospešuje žive in nežive procese, ki so značilni za “našo naplavino, ki pluje po vesolju”. Naše ozračje je neločljivo prepleteno z biosfero/ekosfero, ki vključuje vsa živa bitja v ekosistemu, in se pretaka po litosferi, tako kot se zrak pretaka v nas z dihanjem. Vse te sfere so porozne glede na gostoto in gibanje materiala, iz katerega so narejene. Potem tudi noosfera, sfera uma, ki so ji sprva pripisovali (ne brez ironije) izjemne dosežke človeške civilizacije v 20. stoletju, postane ena od teh neločljivih prepustnih plasti, ki se napajajo z atmosfero, bio-, eko- in lito-. Francisco López poudarja, da noosfera predstavlja avtosfero, ko govori o kompoziciji kot dejanju rekombinacije namesto ustvarjanja fiksnih delov, “preko rekonfiguracije zvočne snovi in notranje dinamike nenehnega ustvarjalnega evolucije”. V mikrokozmosu odnosov ozračje ni le pojav, temveč aktivna snov, ki ustvarja razpoloženje kraja, včasih imenovano ambient. Včasih se v noosferi ozračje iz zraka, ki ga dihamo, spremeni v zrak, ki ga čustveno občutimo. Čutim, da se Ampatična atmosfera razkriva kot skoraj tavtološka ideja; kot bi rekla: “občutek razpoloženja”.

Predstavljeno javnosti:
Wavefield Synthesis Festival, Amare, Haag, 3. junij 2023
New Music Lab, Amare, Haag, 15. junij 2023
Beyond Listening, Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME), Budimpešta (HU), 21. november 2023

Napovedan datum izdaje: 8. marec 2024
Napovedana javna predvajanja: ZVO.ČI.TI akuzmonium Di-fuzija, produkcija: Zavod Cona, Kino Šiška, Ljubljana (SI), 18.–19. marec 2024

Posebna zahvala: Ji Youn Kang, Justin Bennett, Otso Aho, Miloš Vojtěchovský, Csaba Hajnóczy, Michal Kindernay